Video TS. Cao Đức Phát kết luận Tọa đàm về bất động sản (Sáng 08/06/2021) – viện chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường… ương; Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và môi trường; Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC). All credits belong to ISPONRE.

Từ khóa: viện chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường, viện chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường, viện chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *