Video The Marketing Mix – Xây dựng chiến lược marketing mix – chiến lược marketing mixMarketing mix là gì? Triển khai marketing như thế nào?
Marketing mix là một công cụ kinh doanh được sử dụng trong marketing và bởi các chuyên gia marketing. Marketing mix thường rất quan trọng khi quyết định một sản phẩm hoặc thương hiệu, và thường đồng nghĩa với 4P : price (giá cả), product (sản phẩm), promotion (xúc tiến thương mại), và place (phân phối).

Từ khóa: chiến lược marketing mix, chiến lược marketing mix, chiến lược marketing mix

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *