Video tennis Djokovic – Zverev: Ngược dòng chấn động, tan mộng “Golden Slam” (Bán kết Olympic) mới nhất

Video tennis Djokovic – Zverev: Ngược dòng chấn động, tan mộng “Golden Slam” (Bán kết Olympic)

Thứ Sáu, ngày 30/07/2021 17:28 PM (GMT+7)

(Video tennis, Novak Djokovic – Alexander Zverev, bán kết đơn nam Olympic Tokyo) Zverev là thử thách lớn nhất của Djokovic trên con đường chinh phục tấm HCV Olympic đầu tiên trong sự nghiệp.

Sự kiện:

Tennis Olympic Tokyo 2020, Alexander Zverev, Novak Djokovic


  

Video trận Djokovic – Zverev:

“).insertBefore(“#zplayer_fe5451_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_fe5451”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1275352&id_cate=101&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”; document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_fe5451”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_fe5451.player.on(“content_third_quarter”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_fe5451){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_fe5451_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_fe5451”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1275352&id_cate=101&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”; document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_fe5451”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_fe5451.player.on(“content_complete”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_fe5451){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_fe5451_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_fe5451”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1275352&id_cate=101&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”; document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_fe5451”).innerHTML = ‘‘; } } }); // End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top var v_err_log_1zplayer_fe5451 = document.getElementById(“zplayer_fe5451_ga_error1”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_fe5451.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_1zplayer_fe5451){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1275352&ma_error=ERROR_1”; v_err_log_1zplayer_fe5451.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_2zplayer_fe5451 = document.getElementById(“zplayer_fe5451_ga_error2”); videozplayer_fe5451.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_2zplayer_fe5451){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1275352&ma_error=ERROR_2”; v_err_log_2zplayer_fe5451.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_3zplayer_fe5451 = document.getElementById(“zplayer_fe5451_ga_error3”); videozplayer_fe5451.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_3zplayer_fe5451){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1275352&ma_error=ERROR_3”; v_err_log_3zplayer_fe5451.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_4zplayer_fe5451 = document.getElementById(“zplayer_fe5451_ga_error4”); videozplayer_fe5451.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_4zplayer_fe5451){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1275352&ma_error=ERROR_4”; v_err_log_4zplayer_fe5451.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_5zplayer_fe5451 = document.getElementById(“zplayer_fe5451_ga_error5”); videozplayer_fe5451.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_5zplayer_fe5451){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1275352&ma_error=ERROR_5”; v_err_log_5zplayer_fe5451.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_fe5451.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_1”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_fe5451_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_fe54511 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_fe54511”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_fe54511){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1275352&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1”; v_track_slow_playlist_zplayer_fe54511.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_fe5451.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_2”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_fe5451_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_fe54512 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_fe54512”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_fe54512){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1275352&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2”; v_track_slow_playlist_zplayer_fe54512.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_fe5451.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_3”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_fe5451_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_fe54513 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_fe54513”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_fe54513){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1275352&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3”; v_track_slow_playlist_zplayer_fe54513.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_fe5451.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_4”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_fe5451_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_fe54514 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_fe54514”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_fe54514){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1275352&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4”; v_track_slow_playlist_zplayer_fe54514.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_fe5451.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_5”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_fe5451_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_fe54515 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_fe54515”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_fe54515){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1275352&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5”; v_track_slow_playlist_zplayer_fe54515.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_fe5451.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_6”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_fe5451_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_fe54516 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_fe54516”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_fe54516){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1275352&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6”; v_track_slow_playlist_zplayer_fe54516.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_fe5451.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_7”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_fe5451_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_fe54517 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_fe54517”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_fe54517){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1275352&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7”; v_track_slow_playlist_zplayer_fe54517.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_fe5451.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_8”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_fe5451_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_fe54518 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_fe54518”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_fe54518){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1275352&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8”; v_track_slow_playlist_zplayer_fe54518.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_fe5451.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_9”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_fe5451_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_fe54519 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_fe54519”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_fe54519){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1275352&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9”; v_track_slow_playlist_zplayer_fe54519.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_fe5451.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_10”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_fe5451_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_fe545110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_fe545110”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_fe545110){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1275352&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10”; v_track_slow_playlist_zplayer_fe545110.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_fe5451.player.on(“timeupdate”, function () { if(v_load_recommend_boxzplayer_fe5451 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){ try{ var v_time_current = videozplayer_fe5451.player.currentTime(); if(v_time_current > 0){ if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){ function getJsonRecomment(url,callback){ if(url == “”){ return “”; } dynamicIdLive = new Date().valueOf(); url = url+dynamicIdLive; var xhr = new XMLHttpRequest(); // Get url xhr.open(“GET”, url, true); // Kiểu phản hồi xhr.responseType = “json”; xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);} // Load data xhr.onload = function() { var status = xhr.status; if (status == 200) { callback(xhr.response); }else{ console.log(“B3: status != 200”); } }; xhr.send(); } if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){ getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend_video){ if(typeof v_object_recomend_video != “undefined” && parseInt(v_object_recomend_video.length) > 0){ var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”); var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”); console.log(recomment_arr_video_ngay_hien_tai); // Lặp để loại bỏ những bài đang xem for(j=0;j 0){ if(v_recomment_news_id== v_object_recomend_video[j][“c_new_id”]){ v_object_recomend_video.splice(j, 1); continue; } if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(v_object_recomend_video[j][“c_new_id”]) >= 0){ v_object_recomend_video.splice(j, 1); continue; } if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(v_object_recomend_video[j][“c_new_id”]) >= 0){ v_object_recomend_video.splice(j, 1); } } } var v_total_page_recommend =0; v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(v_object_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend_video[0][“c_number_items”]))); // Tao HTML video recommend v_object_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “return send_ga_gtag(‘box_goi_y_ngoai_khung_play’, ‘chuyen_muc_101~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1275352~~phien_ban_pc’,’eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjEwMSIsImxldmVsMV9jYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjEwMSIsInBhZ2VDYXRlZ29yeV8yNGgiOiJzcG9ydCIsImNvbmZpZ0lkXzI0aCI6IjEyNzUzNTIiLCJhcnRpY2xlSWRfMjRoIjoibnVsbCIsImRldmljZV8yNGgiOiJwYyIsImFjdGlvbl8yNGgiOiJjbGljayJ9′, this)”; v_object_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “id_chuyen_muc_101_id_bai_viet_1275352_phien_ban_pc”; v_object_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “gtag(‘event’, ‘box_goi_y_ngoai_khung_play’,{categoryId_24h:’101′,pageCategory_24h:’sport’, articleId_24h:’1275352′,device_24h:’pc’,action_24h:’impression’});”; var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(v_object_recomend_video,”zplayer_fe5451″); // Gắn HTML vào chuỗi if(v_html_recomend !=””){ // Nếu tồn tại video highlight if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_fe5451”).length) { $(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_fe5451”).after(v_html_recomend); } else { if ($(“#zplayer_fe5451_container”).length) { $(“#zplayer_fe5451_container”).after(v_html_recomend); } } // Hiển thị dạng slide if ($(“#box_recommend_zplayer_fe5451”).length) { $(“#box_recommend_zplayer_fe5451”).show(1000); setTimeout(function(){ create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_fe5451”, “swpier_container_zplayer_fe5451″,”swiper_active_slide_zplayer_fe5451”, “pagination-zplayer_fe5451″,”wrapper_zplayer_fe5451”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_fe5451”, “prvVid_recommendzplayer_fe5451”, “nxtVid_recommendzplayer_fe5451”); $(“#box_recommend_zplayer_fe5451”).css(“height”, “”); }, 900); } } } }); } v_load_recommend_boxzplayer_fe5451 = false; } } }catch(e){ console.log([“Errors”, e]); } } }); videozplayer_fe5451.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_waiting_zplayer_fe5451 = document.getElementById(“zplayer_fe5451_ga_media_slow_waiting”); if(v_slow_waiting_zplayer_fe5451){ //đổi ms về s v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking slow v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1275352&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load; v_slow_waiting_zplayer_fe5451.innerHTML = ‘‘; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “); }); videozplayer_fe5451.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_metadata_zplayer_fe5451 = document.getElementById(“zplayer_fe5451_ga_media_slow_metadata”); if(v_slow_metadata_zplayer_fe5451){ //đổi ms về s v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1275352&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata; v_slow_metadata_zplayer_fe5451.innerHTML = ‘‘; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “); }); videozplayer_fe5451.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){ //console.log(‘ON PREROLL START’); docGaPreroll_zplayer_fe5451 = document.getElementById(‘zplayer_fe5451_ga_preroll’); if(docGaPreroll_zplayer_fe5451){ docGaPreroll_zplayer_fe5451.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_preroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_fe5451.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){ //console.log(‘ON OVERLAY START’); docGaOverlay_zplayer_fe5451 = document.getElementById(‘zplayer_fe5451_ga_overlay’); if(docGaOverlay_zplayer_fe5451){ docGaOverlay_zplayer_fe5451.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_overlay_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_fe5451.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){ //console.log(‘ON POSTROLL START’); docGaPostroll_zplayer_fe5451 = document.getElementById(‘zplayer_fe5451_ga_overlay’); if(docGaPostroll_zplayer_fe5451){ docGaPostroll_zplayer_fe5451.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_postroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); videozplayer_fe5451.player.on(“onResume”, function (evt, data) { //console.log(“listener onResume: “); }); videozplayer_fe5451.player.on(“onStop”, function(name) { //console.log(“listener onStop: “); }); } videoAdsInitzplayer_fe5451 = true; } // Ga video load luôn được chạy var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_fe5451_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ‘‘; function inViewport( element ){ // Get the elements position relative to the viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Check if the element is outside the viewport // Then invert the returned value because you want to know the opposite return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom

Nguồn: Từ báo 24h

Có thể bạn quan tâm  Đua xe F1, chạy thử Monaco GP: Ferrari gây bất ngờ, độc chiếm ngôi vị 1-2 mới nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mã giảm giá
SHOPEE 100K