Video Kỹ năng Thuyết Trình của Sinh viên – thực trạng kỹ năng thuyết trình của sinh viênSinh viên Nguyễn Như Phương
K66 – Khoa Ngữ Văn – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Rèn luyện NVSP – Kỹ năng ngôn ngữ nói và thuyết trình

Thuyết trình về chủ đề “Kỹ năng thuyết trình của sinh viên”

Từ khóa: thực trạng kỹ năng thuyết trình của sinh viên, thực trạng kỹ năng thuyết trình của sinh viên, thực trạng kỹ năng thuyết trình của sinh viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *