Video bóng đá Olympic Brazil – Đức: Ác mộng 3 bàn, ngỡ ngàng “siêu đại chiến” mới nhất

Video bóng đá Olympic Brazil – Đức: Ác mộng 3 bàn, ngỡ ngàng “siêu đại chiến”

Sự kiện:
Bóng đá Olympic Tokyo 2020
Olympic mùa hè Tokyo 2021
Đội tuyển Đức

“).insertBefore(“#zplayer_74b1e_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_74b1e”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1273040&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”;
document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_74b1e”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});
videozplayer_74b1e.player.on(“content_third_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_74b1e){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_74b1e_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_74b1e”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1273040&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”;
document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_74b1e”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});
videozplayer_74b1e.player.on(“content_complete”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_74b1e){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_74b1e_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_74b1e”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1273040&id_cate=48&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”;
document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_74b1e”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});

// End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top

var v_err_log_1zplayer_74b1e = document.getElementById(“zplayer_74b1e_ga_error1”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_74b1e.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_1zplayer_74b1e){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1273040&ma_error=ERROR_1”;
v_err_log_1zplayer_74b1e.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_2zplayer_74b1e = document.getElementById(“zplayer_74b1e_ga_error2”);
videozplayer_74b1e.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_2zplayer_74b1e){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1273040&ma_error=ERROR_2”;
v_err_log_2zplayer_74b1e.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_3zplayer_74b1e = document.getElementById(“zplayer_74b1e_ga_error3”);
videozplayer_74b1e.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_3zplayer_74b1e){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1273040&ma_error=ERROR_3”;
v_err_log_3zplayer_74b1e.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_4zplayer_74b1e = document.getElementById(“zplayer_74b1e_ga_error4”);
videozplayer_74b1e.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_4zplayer_74b1e){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1273040&ma_error=ERROR_4”;
v_err_log_4zplayer_74b1e.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_5zplayer_74b1e = document.getElementById(“zplayer_74b1e_ga_error5”);
videozplayer_74b1e.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_5zplayer_74b1e){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1273040&ma_error=ERROR_5”;
v_err_log_5zplayer_74b1e.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_74b1e.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_1”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_74b1e_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_74b1e1 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_74b1e1”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_74b1e1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1273040&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1”;
v_track_slow_playlist_zplayer_74b1e1.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_74b1e.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_2”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_74b1e_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_74b1e2 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_74b1e2”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_74b1e2){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1273040&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2”;
v_track_slow_playlist_zplayer_74b1e2.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_74b1e.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_3”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_74b1e_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_74b1e3 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_74b1e3”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_74b1e3){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1273040&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3”;
v_track_slow_playlist_zplayer_74b1e3.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_74b1e.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_4”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_74b1e_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_74b1e4 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_74b1e4”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_74b1e4){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1273040&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4”;
v_track_slow_playlist_zplayer_74b1e4.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_74b1e.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_5”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_74b1e_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_74b1e5 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_74b1e5”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_74b1e5){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1273040&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5”;
v_track_slow_playlist_zplayer_74b1e5.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_74b1e.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_6”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_74b1e_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_74b1e6 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_74b1e6”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_74b1e6){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1273040&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6”;
v_track_slow_playlist_zplayer_74b1e6.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_74b1e.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_7”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_74b1e_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_74b1e7 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_74b1e7”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_74b1e7){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1273040&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7”;
v_track_slow_playlist_zplayer_74b1e7.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_74b1e.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_8”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_74b1e_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_74b1e8 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_74b1e8”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_74b1e8){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1273040&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8”;
v_track_slow_playlist_zplayer_74b1e8.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_74b1e.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_9”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_74b1e_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_74b1e9 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_74b1e9”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_74b1e9){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1273040&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9”;
v_track_slow_playlist_zplayer_74b1e9.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_74b1e.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_10”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_74b1e_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_74b1e10 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_74b1e10”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_74b1e10){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1273040&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10”;
v_track_slow_playlist_zplayer_74b1e10.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_74b1e.player.on(“timeupdate”, function () {
if(v_load_recommend_boxzplayer_74b1e && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){
try{
var v_time_current = videozplayer_74b1e.player.currentTime();
if(v_time_current > 0){
if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){
function getJsonRecomment(url,callback){
if(url == “”){
return “”;
}
dynamicIdLive = new Date().valueOf();
url = url+dynamicIdLive;
var xhr = new XMLHttpRequest();
// Get url
xhr.open(“GET”, url, true);
// Kiểu phản hồi
xhr.responseType = “json”;
xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds
xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);}
// Load data
xhr.onload = function() {
var status = xhr.status;
if (status == 200) {
callback(xhr.response);
}else{
console.log(“B3: status != 200”);
}
};
xhr.send();
}
if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){
getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend_video){
if(typeof v_object_recomend_video != “undefined” && parseInt(v_object_recomend_video.length) > 0){
var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”);
var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”);
console.log(recomment_arr_video_ngay_hien_tai);
// Lặp để loại bỏ những bài đang xem
for(j=0;j 0){
if(v_recomment_news_id== v_object_recomend_video[j][“c_new_id”]){
v_object_recomend_video.splice(j, 1);
continue;
}
if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(v_object_recomend_video[j][“c_new_id”]) >= 0){
v_object_recomend_video.splice(j, 1);
continue;
}
if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(v_object_recomend_video[j][“c_new_id”]) >= 0){
v_object_recomend_video.splice(j, 1);
}
}
}
var v_total_page_recommend =0;
v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(v_object_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend_video[0][“c_number_items”])));
// Tao HTML video recommend
v_object_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “return send_ga_gtag(‘box_goi_y_ngoai_khung_play’, ‘chuyen_muc_48~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1273040~~phien_ban_pc’,’eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjQ4IiwibGV2ZWwxX2NhdGVnb3J5SWRfMjRoIjoiNDgiLCJwYWdlQ2F0ZWdvcnlfMjRoIjoiZm9vdGJhbGwiLCJjb25maWdJZF8yNGgiOiIxMjczMDQwIiwiYXJ0aWNsZUlkXzI0aCI6Im51bGwiLCJkZXZpY2VfMjRoIjoicGMiLCJhY3Rpb25fMjRoIjoiY2xpY2sifQ==’, this)”;
v_object_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “id_chuyen_muc_48_id_bai_viet_1273040_phien_ban_pc”;
v_object_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “gtag(‘event’, ‘box_goi_y_ngoai_khung_play’,{categoryId_24h:’48’,pageCategory_24h:’football’, articleId_24h:’1273040′,device_24h:’pc’,action_24h:’impression’});”;
var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(v_object_recomend_video,”zplayer_74b1e”);
// Gắn HTML vào chuỗi
if(v_html_recomend !=””){
// Nếu tồn tại video highlight
if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_74b1e”).length) {
$(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_74b1e”).after(v_html_recomend);
} else {
if ($(“#zplayer_74b1e_container”).length) {
$(“#zplayer_74b1e_container”).after(v_html_recomend);
}
}
// Hiển thị dạng slide
if ($(“#box_recommend_zplayer_74b1e”).length) {
$(“#box_recommend_zplayer_74b1e”).show(1000);
setTimeout(function(){
create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_74b1e”, “swpier_container_zplayer_74b1e”,”swiper_active_slide_zplayer_74b1e”, “pagination-zplayer_74b1e”,”wrapper_zplayer_74b1e”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_74b1e”, “prvVid_recommendzplayer_74b1e”, “nxtVid_recommendzplayer_74b1e”);
$(“#box_recommend_zplayer_74b1e”).css(“height”, “”);
}, 900);
}
}
}
});
}
v_load_recommend_boxzplayer_74b1e = false;
}
}
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
}
});

videozplayer_74b1e.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_waiting_zplayer_74b1e = document.getElementById(“zplayer_74b1e_ga_media_slow_waiting”);
if(v_slow_waiting_zplayer_74b1e){
//đổi ms về s
v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1273040&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load;
v_slow_waiting_zplayer_74b1e.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “);
});
videozplayer_74b1e.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_metadata_zplayer_74b1e = document.getElementById(“zplayer_74b1e_ga_media_slow_metadata”);
if(v_slow_metadata_zplayer_74b1e){
//đổi ms về s
v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1273040&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata;
v_slow_metadata_zplayer_74b1e.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “);
});
videozplayer_74b1e.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){
//console.log(‘ON PREROLL START’);
docGaPreroll_zplayer_74b1e = document.getElementById(‘zplayer_74b1e_ga_preroll’);
if(docGaPreroll_zplayer_74b1e){
docGaPreroll_zplayer_74b1e.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_preroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_74b1e.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){
//console.log(‘ON OVERLAY START’);
docGaOverlay_zplayer_74b1e = document.getElementById(‘zplayer_74b1e_ga_overlay’);
if(docGaOverlay_zplayer_74b1e){
docGaOverlay_zplayer_74b1e.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_overlay_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_74b1e.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){
//console.log(‘ON POSTROLL START’);
docGaPostroll_zplayer_74b1e = document.getElementById(‘zplayer_74b1e_ga_overlay’);
if(docGaPostroll_zplayer_74b1e){
docGaPostroll_zplayer_74b1e.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_postroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});

videozplayer_74b1e.player.on(“onResume”, function (evt, data) {
//console.log(“listener onResume: “);

});
videozplayer_74b1e.player.on(“onStop”, function(name) {
//console.log(“listener onStop: “);

});

}
videoAdsInitzplayer_74b1e = true;
}
// Ga video load luôn được chạy
var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_74b1e_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ‘‘;
function inViewport( element ){
// Get the elements position relative to the viewport
var bb = element.getBoundingClientRect();
// Check if the element is outside the viewport
// Then invert the returned value because you want to know the opposite
return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom

Nguồn: Từ báo 24h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *