“Thần sức mạnh” Trung Quốc cà khịa Từ Hiểu Đông, bị ông chú đánh tơi tả mới nhất

“Thần sức mạnh” Trung Quốc cà khịa Từ Hiểu Đông, bị ông chú đánh tơi tả

Thứ Năm, ngày 17/06/2021 00:03 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin võ thuật) “Thần sức mạnh” cao 1m9 người Trung Quốc đã bị người bạn của Từ Hiểu Đông, nay đã 51 tuổi, đánh bại dễ dàng.

Sự kiện:

Võ thuật Trung Quốc, Khám phá võ thuật


Video “Thần sức mạnh” Trung Quốc bị ông chú 51 tuổi đánh trọng thương:

“).insertBefore(“#zplayer_94ba71_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_94ba71”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1262199&id_cate=101&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”; document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_94ba71”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_94ba71.player.on(“content_third_quarter”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_94ba71){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_94ba71_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_94ba71”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1262199&id_cate=101&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”; document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_94ba71”).innerHTML = ‘‘; } } }); videozplayer_94ba71.player.on(“content_complete”, function(){ // Gọi GA load video if(v_videoviewership_log_zplayer_94ba71){ // Tao thẻ div để chưa link GA $(“ “).insertBefore(“#zplayer_94ba71_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_94ba71”)){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1262199&id_cate=101&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”; document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_94ba71”).innerHTML = ‘‘; } } }); // End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top var v_err_log_1zplayer_94ba71 = document.getElementById(“zplayer_94ba71_ga_error1”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_94ba71.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_1zplayer_94ba71){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1262199&ma_error=ERROR_1”; v_err_log_1zplayer_94ba71.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_2zplayer_94ba71 = document.getElementById(“zplayer_94ba71_ga_error2”); videozplayer_94ba71.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_2zplayer_94ba71){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1262199&ma_error=ERROR_2”; v_err_log_2zplayer_94ba71.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_3zplayer_94ba71 = document.getElementById(“zplayer_94ba71_ga_error3”); videozplayer_94ba71.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_3zplayer_94ba71){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1262199&ma_error=ERROR_3”; v_err_log_3zplayer_94ba71.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_4zplayer_94ba71 = document.getElementById(“zplayer_94ba71_ga_error4”); videozplayer_94ba71.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_4zplayer_94ba71){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1262199&ma_error=ERROR_4”; v_err_log_4zplayer_94ba71.innerHTML = ‘‘; } }); var v_err_log_5zplayer_94ba71 = document.getElementById(“zplayer_94ba71_ga_error5”); videozplayer_94ba71.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_5zplayer_94ba71){ // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1262199&ma_error=ERROR_5”; v_err_log_5zplayer_94ba71.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_94ba71.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_1”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_94ba71_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_94ba711 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_94ba711”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_94ba711){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1262199&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1”; v_track_slow_playlist_zplayer_94ba711.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_94ba71.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_2”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_94ba71_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_94ba712 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_94ba712”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_94ba712){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1262199&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2”; v_track_slow_playlist_zplayer_94ba712.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_94ba71.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_3”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_94ba71_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_94ba713 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_94ba713”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_94ba713){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1262199&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3”; v_track_slow_playlist_zplayer_94ba713.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_94ba71.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_4”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_94ba71_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_94ba714 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_94ba714”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_94ba714){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1262199&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4”; v_track_slow_playlist_zplayer_94ba714.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_94ba71.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_5”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_94ba71_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_94ba715 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_94ba715”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_94ba715){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1262199&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5”; v_track_slow_playlist_zplayer_94ba715.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_94ba71.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_6”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_94ba71_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_94ba716 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_94ba716”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_94ba716){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1262199&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6”; v_track_slow_playlist_zplayer_94ba716.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_94ba71.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_7”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_94ba71_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_94ba717 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_94ba717”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_94ba717){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1262199&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7”; v_track_slow_playlist_zplayer_94ba717.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_94ba71.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_8”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_94ba71_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_94ba718 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_94ba718”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_94ba718){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1262199&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8”; v_track_slow_playlist_zplayer_94ba718.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_94ba71.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_9”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_94ba71_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_94ba719 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_94ba719”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_94ba719){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1262199&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9”; v_track_slow_playlist_zplayer_94ba719.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_94ba71.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_10”); $(“ “).insertBefore(“#zplayer_94ba71_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zplayer_94ba7110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_94ba7110”); if(v_track_slow_playlist_zplayer_94ba7110){ // Gọi link ga qua iframe để tracking slow var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1262199&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10”; v_track_slow_playlist_zplayer_94ba7110.innerHTML = ‘‘; } }); videozplayer_94ba71.player.on(“timeupdate”, function () { if(v_load_recommend_boxzplayer_94ba71 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){ try{ var v_time_current = videozplayer_94ba71.player.currentTime(); if(v_time_current > 0){ if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){ // Begin 07-11-2018 trungcq XLCYCMHENG_33231_toi_uu_load_recommend_video_json if(typeof v_object_recomend_video != “undefined” && parseInt(v_object_recomend_video.length) > 0){ var v_total_page_recommend =0; v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(v_object_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend_video[0][“c_number_items”]))); // Tao HTML video recommend var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(v_object_recomend_video,”zplayer_94ba71″); // Gắn HTML vào chuỗi if(v_html_recomend !=””){ // Nếu tồn tại video highlight if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_94ba71”).length) { $(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_94ba71”).after(v_html_recomend); } else { if ($(“#zplayer_94ba71_container”).length) { $(“#zplayer_94ba71_container”).after(v_html_recomend); } } // Hiển thị dạng slide if ($(“#box_recommend_zplayer_94ba71”).length) { $(“#box_recommend_zplayer_94ba71”).show(1000); setTimeout(function(){ create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_94ba71”, “swpier_container_zplayer_94ba71″,”swiper_active_slide_zplayer_94ba71”, “pagination-zplayer_94ba71″,”wrapper_zplayer_94ba71”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_94ba71”, “prvVid_recommendzplayer_94ba71”, “nxtVid_recommendzplayer_94ba71”); $(“#box_recommend_zplayer_94ba71”).css(“height”, “”); }, 900); } } } // End 07-11-2018 trungcq XLCYCMHENG_33231_toi_uu_load_recommend_video_json v_load_recommend_boxzplayer_94ba71 = false; } } }catch(e){ console.log([“Errors”, e]); } } }); videozplayer_94ba71.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_waiting_zplayer_94ba71 = document.getElementById(“zplayer_94ba71_ga_media_slow_waiting”); if(v_slow_waiting_zplayer_94ba71){ //đổi ms về s v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking slow v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1262199&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load; v_slow_waiting_zplayer_94ba71.innerHTML = ‘‘; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “); }); videozplayer_94ba71.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_metadata_zplayer_94ba71 = document.getElementById(“zplayer_94ba71_ga_media_slow_metadata”); if(v_slow_metadata_zplayer_94ba71){ //đổi ms về s v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000); // Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1262199&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata; v_slow_metadata_zplayer_94ba71.innerHTML = ‘‘; } //console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “); }); videozplayer_94ba71.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){ //console.log(‘ON PREROLL START’); docGaPreroll_zplayer_94ba71 = document.getElementById(‘zplayer_94ba71_ga_preroll’); if(docGaPreroll_zplayer_94ba71){ docGaPreroll_zplayer_94ba71.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_preroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_94ba71.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){ //console.log(‘ON OVERLAY START’); docGaOverlay_zplayer_94ba71 = document.getElementById(‘zplayer_94ba71_ga_overlay’); if(docGaOverlay_zplayer_94ba71){ docGaOverlay_zplayer_94ba71.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_overlay_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_94ba71.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){ //console.log(‘ON POSTROLL START’); docGaPostroll_zplayer_94ba71 = document.getElementById(‘zplayer_94ba71_ga_overlay’); if(docGaPostroll_zplayer_94ba71){ docGaPostroll_zplayer_94ba71.innerHTML = ‘‘; } /* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_postroll_video_content*/ /* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); videozplayer_94ba71.player.on(“onResume”, function (evt, data) { //console.log(“listener onResume: “); }); videozplayer_94ba71.player.on(“onStop”, function(name) { //console.log(“listener onStop: “); }); } videoAdsInitzplayer_94ba71 = true; } // Ga video load luôn được chạy var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_94ba71_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ‘‘; function inViewport( element ){ // Get the elements position relative to the viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Check if the element is outside the viewport // Then invert the returned value because you want to know the opposite return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom

Nguồn: Từ báo 24h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *